Priatelia! Aj tento rok nás môžete podporiť svojimi 2% z daní. Pomáhajú nám aj naďalej tvoriť nové príbehy a pokračovať v tom, čo nám zanechali naši predkovia. ĎAKUJEME!

Predvyplnené tlačivo na stiahnutie: 2% FSk CÍFER.

Vyplnené tlačivo môžete odovzdať aj ktorémukoľvek členovi FSk CÍFER.

Ďakujeme 🙂

 

 

Dôležité informácie:

1. Právnické osoby môžu prijímateľom poukázať 1% alebo 2% z dane z príjmov právnickej osoby (minimálne však 8 €) – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

2. Určujúcou skutočnosť či právnická osoba môže poukázať 1% alebo 2% je:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

3. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

4. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 časti 6 daňového priznania uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

5. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov (úvodný riadok časti 6 daňového priznania pre právnické osoby). – NOVINKA od roku 2016!

6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

 

Poznámky:

 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1% (2%) z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
 1. Fyzické osoby môžu prijímateľovi poukázať 2% alebo 3% z dane z príjmov fyzickej osoby (minimálne však 3 €).
 1. Určujúcou skutočnosť či fyzická osoba môže poukázať 2% alebo 3% je:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

 1. V prípade, že požiadate zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, požiadajte ho aj o vystavenie tlačiva s názvom „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za rok 2016“ alebo skrátený názov „Potvrdenie o zaplatení dane“.
 1. Údaje z „Potvrdenia o zaplatení dane“ sú potrebné pre správne vyplnenie tlačiva s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ alebo skrátený názov „Vyhlásenie“, ktorý je súčasťou balíka dokumentov spolu s predmetným postupom.
 1. V tlačive s názvom Vyhlásenie je potrebné vyplniť:

a) osobné údaje v riadkoch č. 01 až 11 /vypĺňať iba relevantné riadky, pričom číselné údaje sa zarovnajú od ľavého okraja/

b) finančné údaje v riadku č. 12 a 13, pričom pomôcka k vypĺňaniu je uvedená napravo od buniek na vyplnenie

c) časový údaj v riadku č. 14, pričom pomôcka k vyplneniu je uvedená napravo od buniek na vyplnenie

 1. Údaje o prijímateľovi sú už v tlačive Vyhlásenie predvyplnené.
 1. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (meno, priezvisko a adresa – nie poukázaná suma) vami určenému prijímateľovi, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov (predposledný riadok tlačiva Vyhlásenie) – NOVINKA od roku 2016!
 1. Tlačivo „Vyhlásenie“ spolu s tlačivom „Potvrdenie o zaplatení dane“ doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska[1] – adresu si nájdete tu:
  https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost alebo do 22.04.2024 odovzdajte uvedené tlačivá ktorémukoľvek členovi FSk CÍFER a FSk CÍFER odošle tlačivá za Vás.
 1. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

[1] Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.

1. Fyzické osoby môžu prijímateľovi poukázať 2% alebo 3% z dane z príjmov fyzickej osoby (minimálne však 3 €).

2. Určujúcou skutočnosť či fyzická osoba môže poukázať 2% alebo 3% je:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech prijímateľa. V závislosti od typu podávaného daňového priznania (typ A alebo typ B) je potrebné údaje uviesť do:

Daňové priznanie pre fyzické osoby typu A – oddiel VIII

Daňové priznanie pre fyzické osoby typ B – oddiel XII

4. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (meno, priezvisko a adresa – nie poukázaná suma) vami určenému prijímateľovi, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov (posledný riadok oddielu VIII alebo oddielu XII v závislosti od typu daňového priznania)– NOVINKA od roku 2016!

5. Riadne vyplnené daňové priznanie[1] doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.20222) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska: – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa