Ako to začalo

Pri kolíske vzniku FSk CÍFER stála hŕstka nadšencov a za tých pár rokov trvania v nej pretancovali čižmy štyri generácie tanečníkov, spevákov a hudobníkov.

Folklórna skupina Cífer nadviazala na činnosť miestneho dramatického krúžku Jána Palárika, ktorý už od roku 1919 hral hry slovenských autorov. V roku 1925 začal Jozef Bernadič (choreograf cíferskej besedy) a Ján Krajčovič (heligónkar) nacvičovať spolu s nadšencami ľudového tanca cíferské tance na dvore v hostinci Jána Rakúsa. Vystupovali na rôznych národopisných podujatiach a fungovali tak do roku 1952.

Na túto skupinu nadviazala Folklórna skupina CÍFER, ktorú v roku 1970 založil Ladislav Bernadič. On bol jej umeleckým aj organizačným vedúcim až do roku 1990.

Zmena vedúceho

V roku 1991 sa po jeho odchode stala vedúcou dlhoročná členka FSk Cífer Amália Krištofovičová. Omladený kolektív pod jej vedením pokračoval v diele tých výrazných ľudových talentov, ktoré stáli pri zrode folklórnej skupiny. Pri prvých krokoch terajšej FSk pomáhali A. Stoláriková st., M. Krajčovičová st., M. Hradská, M. Hanková a J. Bachratý st. Podporovali členov nielen morálne, ale hlavne prispievali radami pri tvorbe nových programov a pásiem zo starých tradícií a zvykov obce a jej okolia.

Činnosť folklórnej skupiny sa po zmene vedúceho nezastavila. Práve naopak sa FSk vypracovala vysoko, čo dokumentuje jej bohatá činnosť, reprezentácia a mnohé ocenenia.

Absolvovali sme folklórne slávnosti a festivaly v Červeníku, v Krakovanoch, na Myjave, vo Východnej, v Tvrdoniciach a v Strážnici. Prispeli sme k slávnostnej atmosfére Matičných slávností a výročí v Martine. Taktiež sme účinkovali v programe „Hviezda tisícročia“, ktorý bol venovaný 140. výročiu narodenia básnika P. O. Hviezdoslava.

Reprezentovali sme v zahraničí: v Bulharsku, v Nemecku, v bývalej Juhoslávii, v Česku, v Rumunsku, v Poľsku, v Rakúsku, v Maďarsku, Chorvátsku a v Srbsku.

Nahrávali sme v Slovenskom rozhlase, v Slovenskej televízii a v štúdiu Opus, v ktorom sme nahrali 3 gramoplatne.

Za svoje programy a činnosť sme boli odmenení diplomami a čestnými uznaniami:

  • medaila predsedu TSSK za trvalý prínos v oblasti kultúry (2010)
  • uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu obce Cífer udelené starostom obce Cífer (2002)
  • cena Matice slovenskej za uchovávanie svadobných tradícií v rámci podujatia  “Nositelia tradícií” v Žiline (1991)
  • bronzová plaketa za výsledky v rozvoji ľudovej kultúry (1985)
  • červená medaila za výsledky v rokoch 1977 – 1980 (MKSR a Osvetový ústav, 1982)
  • medaila za rozvoj okresu (Rada ONV Trnava, 1975)
  • plaketa Kruhu priateľov ľudovej hudby pri príležitosti 20. výročia Klenotnice ľudovej hudby

Udelené individuálne ocenenia

2021 – Obec Cífer udelila členovi Folklórnej skupiny CÍFER Amálii Krištofovičovej – Čestné občianstvo Cífera, najvyššie obecné ocenenie

        – Obec Cífer udelila členom Folklórnej skupiny CÍFER Anne Olosovej, Emílii Bachratej – Cenu obce Cífer za reprezentáciu obce v oblasti folklóru

        – Obec Cífer udelila Folklórnej skupine CÍFER – Cenu obce Cífer za reprezentáciu obce v oblasti folklóru

2019 – Obec Cífer udelila členovi Folklórnej skupiny CÍFER Jozefovi Bachratému – Cenu obce Cífer za reprezentáciu obce v oblasti športu a folklóru

2014 – Obec Cífer udelila členovi Folklórnej skupiny CÍFER Jozefovi Bachratému st. – Cenu obce Cífer za reprezentáciu obce v oblasti kultúrnej činnosti

2011 – Obec Cífer udelila vedúcej Folklórnej skupiny CÍFER Amálii Krištofovičovej– Cenu obce Cífer za reprezentáciu obce, pri príležitosti životného jubilea 60. rokov

2011 – Trnavský samosprávny kraj udelil Amálii Krištofovičovej vedúcej Folklórnej skupiny CÍFER – Medailu predsedu TTSK za trvalý prínos v oblasti kultúry